Juridische informatie en Privacybeleid

JURIDISCHE INFORMATIE

SDF S.p.A.
Vennootschap met één aandeelhouder van SDF S.p.A.
Viale Francesco Cassani, 14 - 24047 Treviglio (BG) - Italië.
Tel. +39 0363.4211 - Fax +39 0363.421638
Maatschappelijk kapitaal Euro 32.000.000
Fiscaal nummer, BTW-nummer, Ondernemingsregister van Bergamo 00215890161 - REA 47462
www.sdfgroup.com

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze internetsite is een online informatiedienst over de producten, diensten, activiteiten en andere argumenten betreffende SDF S.p.A., zoals hieronder beschreven, en de merken die zij bezit. Het gebruik ervan is alleen mogelijk na acceptatie van de onderstaande bepalingen en voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze bepalingen en voorwaarden, wordt u verzocht de site niet te gebruiken en er geen materiaal van te downloaden.

AUTEURSRECHT EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

Op de inhoud van de pagina's van de site rust het Copyright© van SDF S.p.A.. De inhoud en pagina's zijn daarom beschermd door het auteursrecht en de industriële eigendomsrechten waarvan laatstgenoemde wettelijk de exclusieve eigenaar is. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de pagina's van de site mag niet, hetzij geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, geüpload, opgeslagen, gepubliceerd of verspreid, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SDF S.p.A., onverminderd de mogelijkheid ze op te slaan op de persoonlijke computer of om extracten van de pagina's van deze site uitsluitend voor eigen gebruik af te drukken. De handelsmerken en logo's die op deze site verschijnen zijn het eigendom van SDF S.p.A. Zij mogen niet op andere internetsites dan deze worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SDF S.p.A. De naam SDF en elk handelsmerk dat de merken SAME, DEUTZ FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire bevat mogen niet worden gebruikt als internetadressen van andere sites of als onderdeel van dergelijke adressen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SDF S.p.A. De toegang tot deze site mag niet worden geïnterpreteerd, door een vermoeden, bij wijze van uitzondering of anderszins, als het verlenen van een licentie of recht om de handelsmerken die op de site voorkomen te gebruiken, behoudens de voorafgaande toestemming van SDF S.p.A.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze site wordt te goeder trouw verstrekt en SDF S.p.A. beschouwt ze als nauwkeurig. In geen geval zullen SDF S.p.A. en haar dochterondernemingen (hierna "SDF S.p.A.") verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enige directe, indirecte, incidentele schade veroorzaakt door het gebruik van deze site. De informatie op deze site kan technisch onnauwkeurig zijn of typografische fouten bevatten. De informatie kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd of bijgewerkt. SDF S.p.A. kan ook zonder kennisgeving vooraf, bepaalde delen van deze site verbeteren, wijzigen of verwijderen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze site kan links naar of verwijzingen bevatten voor de toegang tot andere websites, zoals bijvoorbeeld social networks. Door te klikken op de juiste links kunt u bijvoorbeeld onze inhoud delen. Wij informeren u dat SDF S.p.A. geen zeggenschap heeft over de inhoud van die sites en geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor materiaal aangemaakt of gepubliceerd door de sites in kwestie of voor enige directe, indirecte, incidentele schade, veroorzaakt door het gebruik van de verbonden sites. De verbinding met andere sites houdt niet in dat SDF S.p.A. die sites, noch de producten of diensten ervan, sponsort en/of goedkeurt.

DOOR SDF ONTVANGEN INFORMATIE

Al het materiaal dat naar SDF S.p.A. wordt verzonden, bijvoorbeeld via e-mail of via de World Wide Web-pagina's, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. SDF S.p.A. zal geen enkele verplichting hebben met betrekking tot dergelijk materiaal en zal vrij zijn om het zonder beperkingen te reproduceren, gebruiken, onthullen, tonen, verwerken, er afgeleide werken van te maken en het te verspreiden naar derden. Verder kan SDF S.p.A. ongehinderd gebruik maken van alle ideeën, concepten, knowhow of technische kennis in dat materiaal, voor elk doel, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten die dat materiaal gebruiken. Iedereen die materiaal opstuurt, garandeert dat het materiaal vrij mag worden verspreid en dat het geen illegale of anderszins niet geschikte gegevens voor publicatie bevat en aanvaardt daarmee dat hij SDF S.p.A. gevrijwaard zal houden van elke actie door derden in verband met genoemd materiaal.

 

PRIVACYBELEID

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Na raadpleging van deze site kunnen gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt. De “Verwerkingsverantwoordelijke” voor de verwerking van die gegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming - hierna alleen AVG) is SAME DEUTZ-FAHR Italië S.p.a., met maatschappelijke zetel in Viale Francesco Cassani, 14 - 24047 Treviglio (BG) - Italië.

PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING en DUUR VAN DE OPSLAG

De verwerking verbonden aan de webdiensten van deze website vindt plaats in bovengenoemde zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke en wordt alleen verzorgd door personeel dat uitdrukkelijk door hem is geautoriseerd, of door eventuele derde leveranciers aangesteld voor incidentele onderhoudswerkzaamheden, benoemd tot Verwerkers overeenkomstig artikel 28 van de AVG. De verzamelde gegevens worden uitsluitend opgeslagen - voor elk type verwerkte gegevens - voor de tijd benodigd voor het bereiken van de specifieke doeleinden aangegeven in de specifieke samenvattende informatie die staat weergegeven op de webpagina's en die voor bepaalde diensten is bestemd.

TYPE VERWERKTE GEGEVENS

Navigatiegegevens

De informatieverwerkende systemen en softwareprocedures die betrokken zijn bij het functioneren van deze website verzamelen tijdens de normale werking bepaalde persoonsgegevens, waarvan de overdracht inherent is aan het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Het gaat om informatie die niet wordt verzameld om geassocieerd te worden met geïdentificeerde betrokkenen, maar waarmee, vanwege de aard ervan, via verwerking en associatie met door derden verzamelde gegevens, de gebruikers wellicht geïdentificeerd zouden kunnen worden.

Tot deze categorie van gegevens behoren de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die de gebruikers gebruiken voor de verbinding met de website, de adressen van het URI (Uniform Resource Identifier) notatiesysteem van de gevraagde hulpmiddelen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het antwoordbestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (goed voltooid, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om er de correcte werking van te controleren. Zij worden onmiddellijk na de verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van de aansprakelijkheid bij vermeende cybermisdrijven tegen uw site: behoudens deze mogelijkheid, worden de gegevens betreffende de webcontacten niet langer dan zeven dagen bewaard.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

Het facultatief, expliciet en vrijwillig verzenden van persoonsgegevens door de gebruiker in de registratieformulieren op deze site leidt tot de daaropvolgende verzameling van de door de afzender verstrekte gegevens, noodzakelijk om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Op de pagina's van de site voor bijzondere diensten op verzoek zullen keer op keer beknopte informatieve nota's worden geplaatst of weergegeven.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een bepaalde hoeveelheid informatie bevatten die wordt uitgewisseld tussen een internetsite en de terminal van de gebruiker (gewoonlijk de browser). Ze dienen hoofdzakelijk om de websites beter te laten functioneren en om de eigenaars van de betreffende site informatie te verstrekken. Cookies kunnen zowel de sessie betreffen als permanent zijn. Sessiecookies blijven gedurende korte tijd in de terminal opgeslagen en worden verwijderd zodra de gebruiker de browser afsluit. Hun gebruik is strikt beperkt tot het verzenden van identificatiegegevens van de sessie (bestaande uit willekeurige, door de server gegenereerde cijfers), die noodzakelijk zijn om veilig en snel door de site te kunnen navigeren. Permanente cookies blijven echter opgeslagen in de terminal van de gebruiker tot een vooraf vastgestelde vervaltermijn. Omdat ze niet direct verwijderd worden bij het afsluiten van de browser maken ze het mogelijk om de keuzes die de gebruiker op hun site heeft gemaakt, alsook de informatie over de pagina's die hij heeft bezocht en de frequentie waarmee de site wordt bezocht, te bewaren en om het navigatiespoor van de gebruikers te volgen om de gebruikservaring van deze site te verbeteren. De sessie- of permanente cookies kunnen tot slot direct (first-party) of van derden (third-party) zijn, afhankelijk van het feit of de entiteit die de cookies op de terminal van de gebruiker installeert, de beheerder van de site die de gebruiker bezoekt (first-party) of een derde (third-party) is.

Door deze website gebruikte cookies

Vanwege het gebruik van de functies van Google Analytics-services, aangeboden door Google Inc. maakt deze site gebruik van zowel first-party, als third-party cookies

.

Google Analytics gebruikt de “cookies” voor het verzamelen en analyseren van informatie omtrent de wijze waarop de door de gebruiker bezochte websites worden gebruikt. Voor nadere informatie omtrent de cookies van Google Analytics en het gebruik ervan door Google Inc. kunt u het volgende raadplegen:

de informatieve nota inzake het gebruik van de cookies door Google is beschikbaar op het adres:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl
e https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Informatie over het privacybeleid van Google Analytics op:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

 

Naast de analytische cookies in de tabel, gebruikt de site ook andere technische cookies (zoals de cookie_alert cookie, gebruikt voor het vastleggen of een gebruiker het gebruik van cookies op deze site heeft aanvaard) en andere sessiecookies. Het gebruik van sessiecookies beperkt zich uitsluitend tot het verzenden van identificatiegegevens van de sessie (bestaande uit willekeurige, door de server gegenereerde cijfers), die noodzakelijk zijn om een bepaalde dienst te kunnen gebruiken en veilig en snel door de site te navigeren. Dankzij de in deze site gebruikte zogenaamde sessiecookies hoeven er geen potentieel schadelijke computertechnieken te worden toegepast ter bescherming van gebruikers tijdens de navigatie en worden er geen persoonsgegevens verworven die kunnen leiden tot identificatie van de gebruiker.

Beheer van cookies

Gewoonlijk zullen de browsers via de browserinstellingen de controle van de meeste cookies toestaan. Houd er echter rekening mee dat het geheel of gedeeltelijk uitschakelen van zogenaamde technische cookies het gebruik van sitefuncties in gevaar kan brengen. Een gebruiker die geen enkel type cookie op zijn systeem wil ontvangen van deze site, of van andere sites, kan de bescherming van de privacy verhogen door het veranderen van de beveiligingsinstellingen van zijn browser:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari 6/7 Mavericks: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL

Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL

Safari op iPhone, iPad, o iPod touch: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

FACULTATIEF KARAKTER VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING

Afgezien van hetgeen uiteengezet over de navigatiegegevens, is de gebruiker geheel vrij in het verstrekken van zijn persoonsgegevens. Het niet verstrekken ervan kan er echter toe leiden hebben dat een ingediend verzoek niet kan worden ingewilligd.

WIJZEN VAN VERWERKING

De persoonsgegevens worden ook met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen verwerkt. Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen getroffen om gegevensverlies, ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik en onwettige toegang te voorkomen. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft alle minimale wettelijk vereiste beveiligingsmaatregelen getroffen en zich gebaseerd op de belangrijkste internationale normen, hij heeft ook aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen om de risico's met betrekking tot de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens tot het minimum te beperken.

HET DELEN, BEKENDMAKEN EN VERSPREIDEN VAN GEGEVENS

De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen of bekendgemaakt aan andere bedrijven voor activiteiten die strikt verband houden met en bijdragen aan de werking van de dienst, zoals het beheer van het informatiesysteem. De persoonsgegevens die de gebruikers verstrekken met het verzoek om infomateriaal (brochures, informatiepakket e.d.) worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de dienst of gewenste prestatie en worden alleen meegedeeld aan derden wanneer dit hiertoe noodzakelijk is (bedrijven voor het verzendklaar maken van post). Afgezien van deze gevallen worden persoonsgegevens niet bekendgemaakt tenzij contractueel of wettelijk vastgelegd, of behoudens specifieke toestemming hiertoe van de betrokkene.

Ten aanzien hiervan kunnen de persoonsgegevens wellicht naar derden worden verzonden, maar enkel en alleen in het geval waarin:

  1. expliciete toestemming is verleend om de gegevens met derden te delen;
  2. de noodzaak bestaat de informatie met derden te delen om de gewenste dienst te verlenen;
  3. dit noodzakelijk is om te voldoen aan verzoeken van gerechtelijke of rechtshandhavingsautoriteiten.

Er worden geen gegevens verspreid die van de webdienst afkomstig zijn.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Voor de personen waarnaar de gegevens verwijzen (de zogenaamde betrokkene) voorziet de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens uitdrukkelijk een aantal rechten. In het bijzonder heeft iedere betrokkene, op grond van artikel 15 en volgende van de Verordening (EU) 2016/679 (AVG), recht op bevestiging van het al dan niet bestaan van gegevens die hem betreffen, recht op het verkrijgen van de vermelding van de oorsprong, de doelstelling en wijze van verwerking ervan, recht op het verkrijgen van updates, rectificaties en integratie van de gegevens en op de wissing ervan indien verwerkt in strijd met de wet of wanneer daar conform artikel 17 van de Verordening (EU) 2016/679 grond voor is.

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

De Verwerkingsverantwoordelijke controleert regelmatig haar beleid inzake de privacy en de veiligheid en zal het, zo nodig, herzien in overeenkomstig de wijzigingen in de wet- en regelgeving en de organisatorische of door technologische ontwikkelingen ingegeven wijzigingen. Bij een wijziging van het beleid, wordt de nieuwe versie op deze pagina van de site gepubliceerd.

VRAGEN, KLACHTEN, SUGGESTIES EN UITOEFENING VAN RECHTEN

Iedereen die meer informatie wil ontvangen, of wil bijdragen met suggesties of klachten wil indienen of bezwaren wil uiten met betrekking tot het privacybeleid, over de wijze waarop ons bedrijf de persoonsgegevens verwerkt of om hun rechten overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens uit te oefenen, wordt verzocht contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke door te schrijven naar: Trattamento SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., met maatschappelijke zetel in Viale Francesco Cassani, 14 - 24047 Treviglio (BG) - Italië of een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..